//////

PODZIAŁ ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na te pytania można podzielić — biorąc najogólniej — na pozytywne i negatywne. Zdarzają się również wypadki oceny wyposaże­nia książek, co odnosi się do pytania późniejszego. Wśród odpowiedzi pozytywnych przeważa pogląd, że poziom literatu­ry popularnonaukowej w Polsce z uwagi na wysokie walory treści jest, bardzo wysoki i dorównuje, a często przewyższa poziom prac zagranicz­nych, przy słabszej — niestety — stronie ilustracyjnej. Autorzy ocenia­ją wysoko wydawaną przez Wiedzę Powszechną serię Myśli i ludzie ora2; ukazujące się w PWN serie: Problemy i Omega, porównując tę ostatnią do francuskiej Que sais-je. Można więc powtórzyć za T. Kotarbińskim, że „nie brak w naszym kraju dobrych wydawnictw popularnonauko­wych”, które — jak pisze Ludwik Bazylow — „powinny przede wszyst­kim unikać wszelkiego chaosu i być jak najbardziej przejrzyste bez względu na temat”. Stwierdzenia te najlepiej chyba oddają nastrój wy­powiedzi grupy pierwszej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *