//////

KSIĄŻKA POPULARNONAUKOWA

Książka, a w szczególności książka popularnonaukowa, zajęła w pro­cesie upowszechniania wiedzy dominującą pozycję. Przyczyna tego faktu jest nader prosta: książka o różnej formie ukształtowania treści, spo­sobie podawania wiadomości, a więc o różnej funkcji informacyjno-dydaktycznej (np. podręcznik, wstęp, zarys, monografia, przyczynek, a zwła­szcza syntetyczne ujęcie popularnonaukowe), jest nadal zasadniczym, podstawowym narzędziem przekazywania wiedzy. Oto jak tę sprawę ujmują założenia programowe Korespondencyjnego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych przy TWP: „Studium powinno dać tedy z koniecz­ności wyselekcjonowany zasób wiedzy z zakresu teorii pracy kultural­no-oświatowej i innych dyscyplin humanistycznych, aby ułatwić słu­chaczom dalsze systematyczne korzystanie z lektury naukowej i popu­larnonaukowej z tych dziedzin wiedzy, wdrożyć nawyk samokształ­cenia, nauczyć korzystania z teorii w praktyce zawodowej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *