//////

Archive for Listopad, 2011

PODKREŚLENIE AUTORÓW

W ośmiu przypadkach autorzy zdecydowanie określają model czy­telnika, stwierdzając, że jest to młodzież akademicka, interesujący się historią nauczyciele, działacze społeczni, młodzież z wyższych klas szkół średnich, młodzi pracownicy naukowi. Kilkakrotnie powtarza się okreś- lenie czytelnika jako „przeciętnego inteligenta”. Poza tym autorzy zwra­cają uwagę na trudności wynikające z adresowania książek do kilku nie­raz kręgów odbiorców, różniących się poglądami lub stopniem przygo­towania.Odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety, które brzmi: „Czy i jak rea­gują czytelnicy na p. pracę popularyzatorską (listy, rozmowy, spotkania autorskie)?” — można również podzielić na trzy grupy.W trzech pierwszych ankietach odpowiadający stwierdzają, że nie znają bezpośredniej reakcji czytelników, zaś w jednej ankiecie rubryka nie została wypełniona. W drugiej grupie znajdują się cztery ankiety, w których odpowiedzi, lakoniczne, lecz pozytywne, mówią o tym, że autorzy często otrzymują od czytelników listy, że stale spotykają się z opinią, iż prace ich są „czytelne” i użyteczne.

ZAINTERESOWANIE KSIĄŻKĄ

W trzeciej grupie autorzy szeroko omawiają swoje wrażenia wynika­jące z licznych kontaktów z czytelnikami. Większość stwierdza, że naj­ciekawsze i najbardziej inspirujące są spotkania, na których nie tylko odbywają się ożywione dyskusje, lecz nawet padają pewne propozycje. Pisze o tym W. Stęśłicka-Mydlarska: „Szczególnie miło wspominam spot­kanie w 1953 r. z załogą Warszawskiej Fabryki Motocykli, gdzie w toku dyskusji »zamówiono« u mnie książkę o pochodzeniu człowieka”. Inny autor stwierdza, że w czasie spotkań kilka razy przeglądał egzemplarze swoich prac z podkreśleniami czytelników i uwagami na marginesie.O    zainteresowaniu książką świadczą również listy czytelników żądające wskazówek metodologicznych. Ogólnie wszystkie listy czytelników moż­na by podzielić ha dwie części. W pierwszej znalazłyby się listy chwa­lące autorów, zachęcające do dalszego pisania, inspirujące, wyrażające wdzięczność i zadowolenie.